• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Gymnastik- og motorikhal
- et bevægelseslandskab for børn

Vision og målsætning
Målet er at etablere unikke idrætsfaciliteter med spændende udfordringer til udvikling af børns gymnastiske og motoriske færdigheder.
Visionen for den nye Gymnastik- og motorikhal er at skabe et unikt bevægelseslandskab for børn i alderen 3-10 år. De fleste idrætsfaciliteter er skabt med henblik på voksne og på at opfylde internationale regler for banestørrelser med mere. VIK vil bygge et bevægelseslandskab i børnehøjde, hvor læring af motoriske og gymnastiske grundfærdigheder går hånd i hånd med leg og oplevelser.

               Gymnastik
Motorik  Oplevelse og leg

 

Baggrund
For 12 år siden blev Århus Gymnastik og Trampolin Center (ÅGTC) indrettet med henblik på at skabe optimale internationale træningsfaciliteter. Med enkle midler blev hallen desuden indrettet til en meget populær gymnastikhal for børn. Efterspørgslen er nu så stor og ventelisterne så lange, at der er behov for yderligere faciliteter.
Med den nye hal tilstræbes det at bygge videre på ÅGTC’s succes. Udbygningen skal ikke være en gentagelse af det eksisterende, men en udvikling heraf, således at nye målgrupper vil blive tiltrukket, og de eksisterende vil opleve, at de får endnu mere målrettede og unikke faciliteter. I modsætning til ÅGTC skal den nye Gymnastik- og motorikhal, indrettes på de små børns præmisser. Tanken er således hverken at lave en idrætshal eller en gymnastiksal, men snarere et bevægelseslandskab, der inviterer til at gå på opdagelse i fysisk aktivitet. Redskaberne, hallen og dens indretning skal så at sige bygges i børnehøjde.


Børn, krop og bevægelse
Overvægt og motorisk usikkerhed blandt børn er ikke længere et særsyn, men en folkesygdom med epidemisk karakter. Foreningslivet og det offentlige har en forpligtelse til at udvikle nye aktiviteter og rammer som kan modvirke denne tendens. Undersøgelser af børn og unges motions- og idrætsvaner viser, at netop børn som starter med at lave idræt i førskolealderen, får et mere vedvarende forhold til fysisk aktivitet. Udviklingen af attraktive, tidssvarende og specialdesignede redskaber til børn samt kyndig professionel vejledning kan være et middel til at motivere inaktive børn til at udvikle deres motoriske færdigheder. Erfaringerne fra ÅGTC viser, at attraktive faciliteter er i stand til at motivere alle uanset alder og niveau.
Gymnastik- og motorikhallen er et nyt koncept, og det er derfor ikke muligt at henvise til eksisterende byggeri, hverken herhjemme eller i udlandet. Gymnastik- og motorikhallens unikke og nyskabende koncept kan sætte Århus på landkortet og inspirere andre til at prioritere og udvikle rammerne for børns leg og bevægelse.

Fysiske rammer
Den nye gymnastik- og motorikhal skal etableres i tilknytning til ÅGTC, Hvidkildevej 11, 8240 Risskov. Nybygningen skal have en størrelse, så den kan fungere dels som selvstændig enhed i forhold til ÅGTC, dels supplere og forbedre de nuværende forhold. Det fysiske areal skal udgøre 600-800kvm aktivitetshal. Byggeriet skal desuden forbedre adgangsforholdene til ÅGTC. Omklædning og badefaciliteter skal udvides, således at andre idrætsgrene kan råde over omklædningsfaciliteterne i sommerhalvåret og aftentimerne. Konkret tænkes der på et samarbejde VIK-Fodbold og VIK-Tennis, som har et akut behov for forbedrede omklædningsfaciliteter.
Adgang fra det nuværende ÅGTC til den nye hal skal kunne varieres, således at de to haller kan bruges sammen, hver for sig eller delvist adskilt. Gymnastik- og motorikhallen skal derfor bygges direkte sammen med den eksisterende hal. Fritids- og kulturforvaltningen har anbefalet, at der bygges mod øst på fodboldbanen, således at de 1½ fodboldbane som omkredser ÅGTC ikke inddrages. VIK-Fodbold og VIK-Hovedafdeling har indvilliget i denne løsning.

Aktiviteter og målgruppe
Gymnastik- og motorikhallen indrettes med henblik på at skabe de mest optimale og udfordrende rammer for 3-10årige børns motoriske og gymnastiske udvikling. Nærmere bestemt arbejdes der med fire (i prioriteret række) brugergrupper:

 • Traditionelle foreningshold for børn
 • Udsatte børn og børn med specielle behov
 • Skoler og daginstitutioner
 • Private

Målgruppen kan yderligere opdeles i to aldersgrupper:

 • Førskolegruppen fra 3-6årige.

Aktiviteterne for denne gruppe er tilrettelagt med henblik på udvikling af grundmotoriske færdigheder såsom krybe, kravle, gå, løbe, hoppe og svinge. Aktiviteterne tænkes ind i en fortælling. Fx et Tarzanland som indeholder abeland, kænguruland med flere. Udover stillingssansen, labyrintsansen og følesansen, som er de primære sanser under bevægelse, stimuleres høre- og synssansen ved lyd og lyseffekter.

 • Indskolingsgruppen fra 7-10årige.

Aktiviteterne for denne målgruppe er en videreudvikling af de ovenstående dog med et klart sigte mod gymnastiske grundfærdigheder. Ruller, vægt på armene, afsæt og rotationer udgør således fundamentet for de mere komplekse og færdige gymnastikelementer.

Rum, leg og læring
Børn lærer mange forskellige færdigheder gennem leg. Børns fysiske udvikling kan således stimuleres af de rammer, de vokser op i. Både de fysiske rammer og de rollemodeller, børn omgives af, præger udviklingen i opvæksten. I de første år af et barns liv er legen det altdominerende grundlag for barnets udvikling. Senere kan en mere målrettet motorisk træning, sammen med legen, danne grundlag for udviklingen.
Opfattelsen af rummet hænger sammen med den måde barnet bevæger sig på i selve rummet. I en motorikhal for 3-10årige er det nødvendigt at arbejde med forskellige rumlige muligheder omkring en træningssituation. For de yngste børns vedkommende må der være vægt på legen. Hvis de ikke synes det er sjovt og udfordrende forsvinder motivationen. I takt med barnets alder skal der derfor være muligheder for at udvikle legen, så alle sider af den motoriske udvikling stimuleres. Vores intention er at bygge bro mellem legeland og en målrettet træningssal. Det legende element skal have stor vægt i opbygningen af rummene. Der skal være mulighed for at gå på opdagelse – at udforske kroppens og rummets muligheder.

Rummet skal fremme, at leg bliver til træning og træning bliver til leg.

Rum og træningsmæssige overvejelser
I takt med at børnenes stigende alder, vil det legende element gradvist blive erstattet af børnenes ønske om at præstere og lære nye færdigheder.

 

Fra en trænings- og læringsmæssig synsvinkel er én træner for hver otte børn det mest optimale. I overvejelserne om rummenes størrelse og indretning bør derfor indgå, om der skal indrettes færre lidt større rum med plads til eksempelvis 2 grupper á 8 aktive i hvert rum, eller en inddeling i flere mindre rum med plads til en enkelt gruppe. Det antages, at jo mindre børnene er, desto mere overskueligt skal hvert enkelt rum virke. Omvendt vil mange små rum med færre aktivitetsmuligheder i hvert, kunne virke begrænsende for lidt større børn. En anden vigtig udfordring bliver at finde en optimal afvejning mellem ønsket om et højt aktivitetsniveau og ro til indlæring og fordybelse. Et højt aktivitetsniveau i en træningssituation vil kunne opnås via indretning af aktivitetsrundbaner, hvor et barn efter endt tur ved trænerens redskab, på egen hånd sendes videre til forskellige udfordringer, for at komme tilbage til træneren når det igen er barnets tur. Ro til indlæring og fordybelse vil kunne sikres ved at placere skumbænke på strategiske rigtige steder i rummet, hvor børnene naturligt samles og modtager fælles instruktioner og venter på deres tur. Ligeledes vil det kunne overvejes at etablere lave vægge (ca. 1,2 m) mellem aktivitetsområderne for at forhindre visuelle forstyrrelser fra andre aktiviteter, uden samtidig at ødelægge fornemmelsen af det åbne aktivitetslandskab i flere plan.

 

Organisation
Den nye gymnastik- og motorikhal etableres som en selvejende institution / fond med repræsentanter fra VIK-­Gymnastik, VIK Idrættens Venner/VIK’s Hovedafdeling, ÅGTC og 1-2 (erhvervs) personer med særlige kompetencer i en overordnet fondsbestyrelse. Organisationsformen er den samme som ÅGTC er bygget op omkring. Desuden har andre foreninger i kommunen gode erfaringer med fondskonstruktionen.
På udlejnings- og driftsområdet vil store synergieffekter kunne opnås ved tæt samarbejde med ÅGTC’s daglige centerledelse, hvilket specielt i indkøringsfasen, vil kunne sikre en rentabel driftsøkonomi. Det er hensigten, at der som daglig leder ansættes en uddannet fysioterapeut, motoriklærer eller pædagog med gymnastisk indsigt.

Samarbejdspartnere
VIK (hovedbestyrelsen, fodbold og tennis)
Idrætssamvirket i Århus
VIK Idrættens Venner
Lokale & Anlægsfonden

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Udviklet af TS Computer